python day10

发布于 2020-03-02  66 次阅读


封装:
        1. 封装数据:将多个基本类型复合为一个自定义类型.
                -- 优势:复合人类的思考方式,体现对数据的操作方式
        2. 封装功能:对外提供必要的功能,隐藏实现细节.
                -- 模块化的编程思想
        3. 分而治之,  封装变化,    高内聚,      低耦合.
            分解      变化点    类职责单一   类与类的关系松散
MVC架构简要设计方法

Ares个人进阶之路